Algemene voorwaarden

Versie 1.0 – 5 september 2019                                                                                          Download in PDF

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Yello IT en haar Klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende Modules. Deze Modules zijn toegespitst op de verschillende vormen van dienstverlening die Yello IT aanbiedt, namelijk:

In het geval een bepaling in een specifieke toepasselijke Module tegenstrijdig is met een bepaling in de Module 1. Algemeen, dan prevaleert de bepaling uit die specifieke toepasselijke Module. In het geval een bepaling in een specifieke toepasselijke Module tegenstrijdig is met een bepaling in een andere toepasselijke Module, dan prevaleert de bepaling uit de eerder genoemde Module. Dus: Module 1. Algemeen heeft voorrang op Module 2, Module 2 heeft voorrang op Module 3, et cetera.

Module 1.   Algemeen

Artikel 1              Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt aan de onderstaande begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven:

a. Algemene Voorwaarden  –  deze algemene voorwaarden van Yello IT, ook te downloaden en te printen via https://yello-it.nl/algemene-voorwaarden/

b. Apparatuur  –  apparatuur die door Yello IT aan Klant ten behoeve van een Dienst – op welke wijze dan ook – ter beschikking wordt gesteld;

c. Artikel  –  een artikel uit deze Algemene Voorwaarden;

d. AVG  –  de Verordening (EU) 2016/679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

e. Dienst  –  de activiteit die Yello IT voor Klant zal verrichten, zoals gespecificeerd in de Offerte;

f. Intellectuele Eigendomsrechten  –  alle rechten van intellectuele eigendom en alle daaraan gerelateerde rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten van know-how en rechten op bedrijfsgeheimen;

g. Hostingdienst  –  de Dienst met betrekking tot het op afstand ter beschikking stellen en houden van gegevens en/of applicaties via het internet of een ander netwerk;

h. Kantooruren  –  de uren van 09:00 tot 17:00 op doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag) met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen;

i. Klant  –  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Yello IT een Overeenkomst heeft gesloten;

j. Meerwerk  –  werkzaamheden of andere prestaties die buiten de inhoud en/of omvang vallen van de in de Opdracht omschreven Diensten en/of wijzigingen daarvan;

k. Module  –  een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifieke vorm van dienstverlening;

l. Personeel  –  werknemers, freelancers, zelfstandigen zonder personeel en/of door Yello IT van een derde ingeleende hulppersonen, die door Yello IT ten behoeve van Klant worden ingezet en/of werkzaamheden voor Klant verricht;

m. Offerte  –  de offerte die Yello IT aan Klant heeft uitgebracht, waarin is opgenomen waar de uit te voeren werkzaamheden uit bestaan en welke vergoedingen daarvoor verschuldigd zijn;

n. Opdracht  –  de door Partijen overeengekomen Diensten  zoals omschreven in de Offerte;

o. Overeenkomst  –  de overeenkomst tussen Yello IT en Klant op basis waarvan Yello IT de Dienst verricht voor de Klant;

p. Partijen  –  Yello IT en Klant;

q. Raamovereenkomst  –  de tussen Partijen gesloten raamovereenkomst;

r. Schriftelijk(e)  –  naast schrifttekens op papier wordt onder Schriftelijk ook verstaan schrifttekens op een elektronische informatiedrager, waaronder correspondente via e-mail en elektronische overeenkomsten;

s. Telecomdienst  –  het ter beschikking stellen van telecommunicatie over een netwerk, daaronder ook begrepen aanverwante diensten, zoals VoIP-telefonie;

t. Verwerkersovereenkomst  –  de overeenkomst waarin Yello IT en Klant afspraken hebben vastgelegd voor de verwerking van persoonsgegevens, Module 7;

u. Website de website van Yello IT, te raadplegen op https://yello-it.nl/

v. Yello IT Yello IT B.V. gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73212865.

Artikel 2             Offerte, aanbod en aanvaarding

2.1 Yello IT zal aan Klant een Offerte uitbrengen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag Klant bij aanvaarding van de Offerte verschuldigd is.

2.2 De in de Offerte genoemde omschrijving van de Dienst is bindend. Yello IT is niet gebonden aan een afwijkend in het op aanvaarding strekkend antwoord van Klant, ook niet wanneer dit antwoord slechts op triviale punten afwijkt van de Offerte.

2.3 Een Offerte is vrijblijvend en verplicht de Klant tot niets.

2.4 Een Offerte is geldig voor de duur van veertien (14) kalenderdagen na de datum van verzending door Yello IT, tenzij anders in de Offerte is aangegeven.

2.5 Als blijkt dat Klant onjuiste gegevens aan Yello IT heeft verstrekt op basis waarvan Yello IT een Offerte heeft gebracht, dan is Yello IT gerechtigd de prijzen uit de Offerte aan de juiste gegevens aan te passen, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen.

2.6 Yello IT kan niet aan het aanbod in haar Offerte worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.7 Klant dient de Offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden en bij voorkeur door ondertekening van de Raamovereenkomst waarbij de Offerte als bijlage is toegevoegd, maar indien Klant op andere wijze instemt met de Offerte, of indien Yello IT redelijkerwijs een gedraging van Klant mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming, dan mag Yello IT de Offerte als aanvaard beschouwen.

2.8 Bepalingen of voorwaarden van Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Yello IT alleen bindend als en voor zover deze door Yello IT uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3             Uitvoering van de Opdracht

3.1 Yello IT zal de Opdracht verrichten ten behoeve van Klant conform de Offerte.

3.2 Alle door Yello IT geleverde Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Yello IT in de Offerte een bepaald nauwkeurig gedefinieerd resultaat uitdrukkelijk heeft gegarandeerd.

3.3 Klant erkent dat het slagen van de Opdracht mede afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking met Yello IT. Klant zal daarom alle medewerking verlenen om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door Yello IT mogelijk te maken. In het bijzonder zal Klant er voor zorgen dat alle gegevens, inlichtingen en/of medewerking waarvan Yello IT aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct aan Yello IT worden verstrekt.

3.4 Yello IT is niet gehouden bij de uitvoering van haar Diensten aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet als door deze aanwijzingen de inhoud en/of de omvang van de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld.

3.5 Yello IT zal zich ervoor inspannen de door haar ten aanzien van de Opdracht gebruikte software up-to-date te houden. Yello IT behoudt zich het recht voor om bepaalde updates niet te installeren.

3.6 Het is Klant niet toegestaan om haar door Yello IT toegekende gebruikersgegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden te verstrekken, tenzij dit uitdrukkelijk Schriftelijk door Yello IT is toegestaan.

3.7 Klant zal relevante wijzigingen in haar gegevens, zoals bijvoorbeeld een wijziging in haar adres- en/of facturatiegegevens, onverwijld doorgeven aan Yello IT en in ieder geval op eerste verzoek van Yello IT.

3.8 Voor de uitvoering van de Diensten kan Klant ook gebonden zijn aan de voorwaarden van derde partijen. Deze voorwaarden gelden tussen Klant en de betreffende derde partij(en), Yello IT is daaraan niet gebonden. Yello IT is na de toestemming van Klant gerechtigd om de voor de Diensten benodigde overeenkomsten met derde partijen namens Klant aan te gaan. Yello IT is bij die overeenkomst(en) geen partij.

Artikel 4            Prijs en betaling

4.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd.

4.2 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.3 Yello IT is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst te verhogen. Yello IT zal Klant hiertoe ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. Klant heeft bij zo een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.4 Yello IT zal aan Klant via elektronische weg een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag. De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na de datum van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

4.5 Als de Klant volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen), dan is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk tegenover Yello IT om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

4.6 Bij een niet-tijdige betaling van de factuur door Klant is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is in een dergelijk geval over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente en € 15,- administratiekosten (per factuur)

4.7 Bij een niet-tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag, de daarop verschenen rente en de administratiekosten, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder kosten voor incassobureaus, advocaten en deurwaarders. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten hoger zijn. In dat laatste geval worden de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten bij Klant in rekening gebracht.

4.8 In het geval dat Yello IT het verlenen van de Dienst heeft opgeschort, omdat Klant niet-tijdig heeft betaald, dan kan Yello IT voor het opnieuw opstarten van de Dienst van Klant verlangen dat zij, naast de volledige vordering(en), een aanvullend bedrag aan Yello IT betaalt om de Dienst weer op te starten, zoals heraansluitingskosten.

4.9 In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, dan staat het Yello IT vrij om de Overeenkomst direct met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op Yello IT enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van Yello IT op Klant zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5             Contractduur en beëindiging

5.1 De Overeenkomst tussen Yello IT en Klant treedt in werking op het moment dat de Offerte of de Overeenkomst door beide Partijen is ondertekend, tenzij in de Offerte of de Overeenkomst een daarvan afwijkende ingangsdatum is bepaald.

5.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur met een minimum termijn van twaalf (12) maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zonder Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) kalendermaand voor het einde van de afgesproken duur, wordt de Overeenkomst steeds verlengd met eenzelfde periode, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3 Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, indien de andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen toerekenbaar blijft tekortschieten in de uitvoering van de Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

5.4 Als op het moment van de ontbinding al door Yello IT aan Klant Diensten zijn geleverd, dan zijn deze geleverde Diensten en de bijbehorende betalingsverplichting(en) niet onderworpen aan de ongedaanmakingsverplichtingen als gevolg van de ontbinding.

5.5 Facturen die al door Yello IT aan Klant zijn verstuurd voorafgaand aan de opzegging of de ontbinding in verband met hetgeen al (gedeeltelijk) is uitgevoerd of geleverd in het kader van de Overeenkomst dienen door Klant te worden voldaan. Deze factuurbedragen zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 6             Intellectueel eigendom

6.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals materialen, programmatuur, websites, ontwerpen, documentatie, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, offertes, databestanden en configuratiebestanden waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, en het voorbereidend materiaal daarvan, rusten bij Yello IT en/of haar licentiegever(s).

6.2 Klant krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die haar op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen.

6.3 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die in het kader van het verlenen van de Dienst toegankelijk wordt gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor een ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat.

6.4 Indien Klant een reservekopie van software wenst, dient zij een verzoek daartoe te richten aan Yello IT. Indien een reservekopie voor het beoogde gebruik noodzakelijk is, zal Yello IT – op kosten van Klant – een reservekopie voor Klant maken. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan deze reservekopie te verhandelen of te verspreiden.

6.5 Klant zal geen aanduiding(en) omtrent het vertrouwelijk karakter, dan wel van enig Intellectueel Eigendomsrecht, op enig werk (doen) verwijderen of (doen) wijzigen.

6.6 Yello IT is gerechtigd om (al dan niet zichtbare) technische maatregelen te treffen ter bescherming van materialen of andere werken. Het is Klant niet toegestaan om deze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of te verwijderen.

6.7 Klant staat ervoor in dat zij bij het gebruik van de Dienst geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Klant vrijwaart Yello IT tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden die gebaseerd zijn op inbreuk(en) op Intellectuele Eigendomsrechten.

Artikel 7             Privacy en verwerking van persoonsgegevens

7.1 Als bij de uitvoering van de Overeenkomst door Yello IT persoonsgegevens van Klant of namens Klant worden verwerkt, dan zijn de bepalingen uit Module 7 van deze Algemene Voorwaarden (Verwerkersovereenkomst) van toepassing. Deze persoonsgegevens zullen conform de Verwerkersovereenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8             Termijnen

8.1 De door Yello IT voor de uitvoering en/of de voltooiing van de Dienst genoemde termijnen hebben steeds een indicatief karakter. De termijnen zijn nooit fatale termijnen. Yello IT is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim, nadat zij door Klant Schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Yello IT in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Artikel 9             Beschikbaarheid en onderhoud

9.1 Yello IT zal zich ervoor inspannen de Dienst(en) zoveel mogelijk beschikbaar te houden.

9.2 Yello IT biedt geen garanties over de beschikbaarheid van de Dienst(en), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Yello IT heeft het recht om haar systemen of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen vanwege onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Yello IT zal zich ervoor inspannen dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk buiten Kantooruren plaatsvinden.

9.4 Yello IT zal zich ervoor inspannen Klant tijdig op de hoogte stellen van geplande downtime.

Artikel 10           Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Yello IT voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, uit onrechtmatige daad of anderszins is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Yello IT wordt uitgekeerd. Yello IT heeft haar aansprakelijkheid minimaal verzekerd voor EUR 1.000.000,- per aanspraak. Klant kan op verzoek een afschrift van de polis worden toegezonden.

10.2 Indien, en om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de boven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is voornoemd bedrag beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de door Klant betaalde en ontvangen vergoedingen over de twaalf (12) maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. materiële schade aan zaken;

b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en

c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

Indien, en om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de boven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is de vergoeding voor indirecte schade uitgesloten. Onder indirecte schade wordt alle schade verstaan die geen directe schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 De in dit Artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Yello IT of haar bedrijfsleiding.

10.4 Tenzij nakoming door Yello IT blijvend onmogelijk is dan wel er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6:83 sub c BW, ontstaat de aansprakelijkheid van Yello IT vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst slechts indien Klant Yello IT onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Yello IT een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gegund, en Yello IT ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichting(en). De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Yello IT in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Yello IT meldt.

10.6 Klant vrijwaart Yello IT tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming van Klant van deze Overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van Klant.

Artikel 11            Overmacht

11.1 Een Partij kan niet tot het nakomen van enige verplichting worden gehouden als sprake is van overmacht.

11.2 Van overmacht is sprake als een Partij wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichting(en) als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.3 Onder overmacht aan de zijde van Yello IT wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciaal Personeel of derden, elektriciteitsstoringen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, oorlog, algemene vervoersproblemen, tekortkomingen van toeleveranciers van Yello IT, tekortkomingen van door Yello IT ingeschakelde derden, storingen in de internetverbinding, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

11.4 De Partij die de overmacht heeft ingeroepen, is verplicht zich ertoe in te spannen dat de overmachtsituatie van zo kort mogelijke duur is.

11.5 Indien een overmachtsituatie ten minste dertig (30) dagen voortduurt, of zodra vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade als gevolg van deze ontbinding, tenzij de aard of omvang van de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigen.

Artikel 12           Eigendomsvoorbehoud

12.1 Yello IT blijft eigenaar van goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals de geleverde Apparatuur, materialen, programmatuur, websites, ontwerpen, documentatie, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, offertes, databestanden en configuratiebestanden, en de daarop rustende rechten zolang Klant:

a. tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de Overeenkomst niet betaalt; of

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten, niet heeft voldaan.

12.2 Zolang er op het geleverde en de daarop rustende rechten een eigendomsvoorbehoud rust, zoals bedoeld in het voorgaande lid, is het Klant niet toegestaan deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening te bezwaren.

12.3 Nadat Yello IT een beroep heeft gedaan op haar eigendomsvoorbehoud, dan mag zij het geleverde, waarop de eigendomsvoorbehouden rusten, terughalen. Klant staat Yello IT toe de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 13           Geheimhouding

13.1 Iedere Partij zal alle informatie (in welke vorm dan ook) die zij vóór, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangt vertrouwelijk behandelen als deze informatie bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bevat, als vertrouwelijk wordt gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de informatie bedoeld was als vertrouwelijk. Partijen zullen deze verplichting ook opleggen aan hun werknemers.

13.2 Yello IT zal geen kennis nemen van data die Klant opslaat en/of verspreidt via eigen systemen en/of de systemen van Yello IT, tenzij:

a. dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst;

b. Yello IT daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling; of

c. Yello IT daartoe verplicht is op grond van een gerechtelijk bevel.

13.3 In het geval Klant in strijd handelt met het bepaalde in het eerste lid, dan is Klant per overtreding een direct opeisbare boete van € 10.000,- aan Yello IT verschuldigd, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag of ieder dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Yello IT op (aanvullende) schadevergoeding.

Artikel 14           Wijziging en meerwerk

14.1 Als Yello IT op verzoek of met voorafgaande toestemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht en/of Overeenkomst vallen, dan zullen deze prestaties door Klant worden vergoed tegen de overeengekomen (uur-)tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke (uur-)tarieven.

14.2 Als Klant aan Yello IT een verzoek doet tot het verrichten van meerwerk, zoals bedoeld in het voorgaande lid, dan is Yello IT niet gehouden om aan dat verzoek te voldoen. Yello IT kan van Klant verlangen dat een aparte overeenkomst voor deze (meer)werkzaamheden wordt gesloten.

14.3 Indien Klant meerwerkzaamheden wenst, dan is dit geen grondslag voor ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst door Klant.

14.4 Als werkzaamheden door Yello IT worden verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht vallen en voor die Opdracht een vaste prijs was overeengekomen, dan zal Yello IT Klant op verzoek Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 15           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en op alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.

Artikel 16           Overige bepalingen

16.1 Yello IT is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Klant gebracht. Indien Klant de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert Klant daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

16.2 Yello IT wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Klant van de hand.

16.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, dan is de ongeldigheid van deze bepaling niet van invloed op de geldigheid van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst. Partijen zullen in gezamenlijk overleg tot een nieuwe bepaling komen die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.

16.4 De door Yello IT ontvangen of opgeslagen versie van communicatie en monitoring betreffende Dienst(en) gelden als authentiek en bindend bewijs, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Module 2. Hosting

De in deze Module 2 ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn, naast de in Module 1 ‘Algemeen’ van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Modules), van toepassing indien Yello IT Hostingdiensten aan Klant verleent.

Artikel 17           Uitvoering Hostingdienst(en)

17.1 Yello IT zal zich inspannen de met Klant in de Opdracht overeengekomen Hostingdienst(en) ten behoeve van Klant te verrichten.

17.2 Yello IT kan ten behoeve van de bestrijding van spam, denial of service aanvallen en andere vormen van overlast filters installeren of aan Klant ter beschikking stellen. Yello IT zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. Yello IT kan niet garanderen dat de filters altijd de juiste informatie doorlaten of blokkeren.

17.3 Onder de met de Klant gesloten Overeenkomst valt niet het maken van reservekopieën (back-ups) door Yello IT of het op andere wijze verzorgen van uitwijk- en/of hersteldiensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 18           Gebruik van de Hostingdienst

18.1 Klant zal zich onthouden van het (doen) opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met (bepalingen van) Nederlands recht, waaronder maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat:

a. smadelijk, lasterlijk, beledeigend, racisistisch, discrimineren en/of haatzaaiend is;

b. erotisch of pornografisch is, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de Overeenkomst;

c. inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder maar niet uitsluitend begrepen Intellectuele Eigendomsrechten;

d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder maar niet uitsluitend begrepen het zonder wettelijke geldige grondslag verspreiden van persoonsgegevens van derden;

e. hyperlinks, torrent of vergelijkbare informatie bevat waarvan Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze verwijzen naar materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden;

f. ongevraagde commerciële, charitatieve en/of ideële communicatie bevat; of

g. malware of andere kwaadaardige inhoud, zoals virussen of spyware, bevat.

18.2 Klant zal geen internetgebruikers hinderen of schade toebrengen aan de servers van Yello IT. Het is klant niet toegestaan processen, programma’s of applicaties, al dan niet via de server(s) (van Yello IT), op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Yello IT en/of internetgebruikers hindert en/of schade toebrengt.

18.3 Klant zal ervoor zorgen dat de door haar gebruikte software te alle tijde up-to-date is.

18.4 Als Yello IT meent dat Klant handelt in strijd met dit Artikel, dan is Yello IT gerechtigd om alle maatregelen te treffen die zij redelijkerwijs nodig acht om de gevolgen te beperken, waaronder maar niet uitsluitend begrepen, het al dan niet tijdelijk (gedeeltelijk) buiten gebruik stellen van de Dienst.

Artikel 19           Schijfruimte en datalimiet

19.1 Yello IT kan een limiet stellen aan de door Klant te gebruiken schijfruimte en/of data met betrekking tot de Hostingdienst al dan niet binnen een bepaalde tijdsperiode.

19.2 In het geval de Klant de in de Overeenkomst overeengekomen schijfruimte en/of datalimiet overschrijdt, dan zal Yello IT een extra vergoeding aan Klant in rekening brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk andere gevolgen van overschrijding van die limiet(en) zijn overeengekomen.

Artikel 20          Notice and takedown

20.1 Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig gedragen en zal ervoor zorgdragen dat zij zich niet onrechtmatig jegens derden gedraagt. In het bijzonder zal Klant de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten en andere rechten van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens (doen) verspreiden, geen ongeoorloofde toegang tot gegevens (doen) verschaffen, geen virussen of andere malware (doen) verspreiden en zich onthouden van het (doen) plegen van strafbare feiten.

20.2 Als een derde Yello IT erop wijst dat op een door Yello IT via de Hostingdienst aan Klant ter beschikking gestelde website, applicatie, systeem of ander onderdeel van de Dienst volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde en/of onrechtmatig, strafbaar of anderszins in strijd met het voorgaande lid wordt gehandeld, dan is Yello IT, onder meer om haar aansprakelijkheid jegens die derde te voorkomen of beperken, gerechtigd het betreffende onderdeel van de dienstverlening met onmiddellijke ingang af te sluiten, dan wel de betreffende informatie te verwijderen.

20.3 Voor dat Yello IT overgaat tot het afsluiten van het betreffende onderdeel van de dienstverlening als bedoeld in het voorgaande lid, kan Yello IT aan Klant verzoeken om de informatie in strijd met lid 1 van dit Artikel te verwijderen. Klant is gehouden om aan dit verzoek onverwijld gehoor te geven.

20.4 Indien Klant in strijd handelt met lid 1 van dit Artikel dan is Yello IT gerechtigd om de persoonsgegevens of andere bij Yello IT beschikbare contactgegevens van Klant aan de derde en/of bevoegde instanties te verstrekken.

20.5 Indien Klant via de Hostingdienst strafbare feiten pleegt, of doet plegen, dan is Yello IT gerechtigd om daarvan aangifte te doen en alle bij haar beschikbare gegevens in het kader van het onderzoek aan de politie te verstrekken.

20.6 Onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 10 (Aansprakelijkheid), is Yello IT niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van het afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen van informatie, zoals bedoeld in lid 2 van dit Artikel.

Artikel 21           Licentie

21.1 Klant verstrekt aan Yello IT een onbeperkte licentie om alle door Klant via de Diensten en/of systemen van Yello IT verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven, te kopiëren of openbaar te maken op elke door Yello IT geschikt geachte wijze voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst door Yello IT.

Artikel 22          Procedure na beëindiging

22.1 Yello IT zal ervoor zorgdragen dat Klant bij de beëindiging van de Overeenkomst een redelijke gelegenheid wordt geboden om de gegevens van Klant die in de systemen van Yello IT zijn opgeslagen binnen redelijke termijn over te brengen naar systemen van Klant of van een derde. Yello IT zal zich ervoor inspannen dat de gegevens in een gangbaar formaat worden aangeleverd.

22.2 Indien Klant geen gebruik wenst te maken van de in het voorgaande lid van dit Artikel bedoelde overdracht, of indien Yello IT dit redelijkerwijs mag begrijpen, dan is Yello IT gerechtigd om de gegevens te vernietigen.

Module 3. Telecom

De in deze module 3 ‘Telefonie’ opgenomen bepalingen zijn, naast de in Module 1 ‘Algemeen’ van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Modules), van toepassing indien Yello IT Telecomdiensten aan Klant verleent.

Artikel 23          Uitvoering Telecomdienst(en)

23.1 Yello IT zal zich inspannen de met Klant in de Opdracht overeengekomen Telecomdienst(en) ten behoeve van Klant te verrichten.

23.2 Klant zal op een behoorlijke en zorgvuldige wijze gebruik maken van de Telecomdienst(en).

23.3 Onder de met de Klant gesloten Overeenkomst valt niet het verzorgen van uitwijk- en/of hersteldiensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 24   Verbruik en kosten

24.1 Yello IT kan een limiet stellen aan de door Klant te gebruiken belminuten met betrekking tot de Telecomdienst al dan niet binnen een bepaalde tijdsperiode.

24.2 In het geval de Klant de in de Overeenkomst overeengekomen belminuten overschrijdt, dan zal Yello IT een extra vergoeding aan Klant in rekening brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk andere gevolgen van overschrijding van die limiet zijn overeengekomen.

Artikel 25    Nummerbeheer

25.1 Klant kan ten behoeve van de Telecomdienst een nieuw telefoonnummer kiezen uit de door Yello IT aangeboden telefoonnummers, of Klant kan een telefoonnummer meenemen vanuit een overeenkomst met een derde door gebruik te maken van nummerbehoud.

25.2 Als Klant kiest voor nummerbehoud, dan is Klant gehouden de instructies van Yello IT daaromtrent op te volgen.

25.3 Yello IT is gerechtigd bij Klant kosten voor het nummerbehoud in rekening te brengen.

25.4 Yello IT is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het opzeggen van overeenkomsten met een derde met betrekking tot het telefoonnummer dat door Klant wordt meegenomen.

Module 4. Apparatuur

De in deze Module 4 ‘Apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de in Module 1 ‘Algemeen’ van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Modules), van toepassing indien Yello IT Apparatuur aan Klant – op welke wijze dan ook – ter beschikking stelt.

Artikel 26          Terbeschikkingstelling Apparatuur

26.1 Yello IT kan – indien door Klant gewenst en tegen de gebruikelijke tarieven van Yello IT – Apparatuur aan Klant ter beschikking stellen ten behoeve van het gebruik van de Dienst(en).

26.2 Klant is verantwoordelijk voor de installatie, de montage, het gebruiksklaar maken, het gebruik en het instellen van de Apparatuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

26.3 Klant zal zorgdragen voor een omgeving die geschikt is voor het gebruik van de Apparatuur.

26.4 Het is Klant niet toegestaan om de Apparatuur te verhuren, onderverhuren, in bruikleen te geven of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij Yello IT daarvoor uitdrukkelijk Schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 27          Koop en verkoop

27.1 Als in de Overeenkomst de koop van Apparatuur is overeengekomen, dan verkoopt Yello IT aan Klant de Apparatuur zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Klant koopt van Yello IT de Apparatuur zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

27.2 De Apparatuur is door Yello IT aan Klant geleverd op het moment dat de Apparatuur bij Klant is bezorgd.

27.3 Klant is gehouden om de Apparatuur, voor zover redelijkerwijs mogelijk, op het moment van levering te controleren op gebreken aan de Apparatuur. In het geval deze controle niet redelijkerwijs mogelijk is op het moment van levering, dan dient Klant deze controle zo spoedig mogelijk uit te voeren.

27.4 Behoudens Artikel 12 (Eigendomsvoorbehoud), gaat de eigendom op de Apparatuur over van Yello IT (of haar leverancier) op Klant na levering van de Apparatuur.

27.5 Ongeacht of de eigendom op de Apparatuur over van Yello IT (of haar leverancier) overgaat op de Klant, gaat het risico op de Apparatuur over op de Klant na levering van de Apparatuur.

Artikel 28          Garanties bij koop en verkoop Apparatuur

28.1 Yello IT staat gedurende één (1) jaar na levering in voor de (werking van de) verkochte Apparatuur conform de in de Overeenkomst genoemde specificaties.

28.2 In het geval fabrikanten van Yello IT met betrekking tot de Apparatuur een langere garantietermijn kennen dan de termijn uit het voorgaande lid, dan kan Klant daarop jegens de betreffende fabrikant een beroep doen.

28.3 De in dit Artikel genoemde garantietermijn van Yello IT vervalt als sprake is van wijzigingen aan de Apparatuur of gebruik in strijd met de Overeenkomst of ander onzorgvuldig gebruik van de Apparatuur.

28.4 Als Klant gebruikmaakt van van de garantieregeling van Yello IT, dan dient – zij na melding daarvan aan Yello IT – de Apparatuur (en toebehoren) op een volledige en zorgvuldige wijze aan Yello IT te retourneren. Indien er kosten zijn verbonden aan het retourneren van de Apparatuur (en toebehoren), dan zijn deze voor rekening van Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

28.5 Als Klant gebruikmaakt van de garantieregeling van Yello IT binnen de daarvoor gestelde termijn, dan zal Yello IT zich ervoor inspannen binnen dertig (30) dagen na de ontvangst van de geretourneerde Apparatuur te vervangen of te repareren.

28.6 Kosten van werkzaamheden of herstel van de Apparatuur buiten de garantie of na verval van de garantie zullen door Yello IT in rekening worden gebruikt conform haar gebruikelijke tarieven of de gebruikelijke tarieven van haar leveranciers.

Artikel 29         Huur en verhuur

29.1 Als in de Overeenkomst de huur van Apparatuur is overeengekomen, dan verhuurt Yello IT aan Klant de Apparatuur zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Klant huurt van Yello IT de Apparatuur zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

29.2 De huur vangt aan op het moment dat de Apparatuur ter beschikking is gesteld aan Klant.

29.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is in de verhuur niet inbegrepen het ter beschikking stellen van gebruiks- en verbruiksartikelen, zoals batterijen, cartridges, kabels en (andere) accessoires.

Artikel 30          Inspectie bij aanvang huurperiode

30.1 Indien sprake is van (ver)huur van Apparatuur, kan Yello IT vóór of tijdens de terbeschikkingstelling van de Apparatuur een inspectie aan de Apparatuur uitvoeren, waarbij zij een rapport opmaakt van de staat van de Apparatuur en de eventuele gebreken.

30.2 Indien Yello IT geen inspectie als bedoeld in het voorgaande lid uitvoert, dan wordt Klant geacht de Apparatuur in goede orde, onbeschadigd, en zonder gebreken te hebben ontvangen.

Artikel 31           Gebruik van gehuurde Apparatuur

31.1 Indien sprake is van (ver)huur van Apparatuur, is Klant verplicht als een goed huisvader en zorgvuldig zorg te dragen voor de Apparatuur. Klant zal ervoor zorgen dat de staat van de Apparatuur tijdens de duur van de (ver)huur niet verslechtert, tenzij dit een logisch gevolg is van normaal gebruik van de Apparatuur.

31.2 Klant zal de Apparatuur uitsluitend in overeenstemming met het in de Overeenkomst beoogde doel en op de in de Overeenkomst genoemde locaties in het eigen bedrijf gebruiken.

31.3 Het is Klant niet toegestaan om (onderdelen van) de Apparatuur als onderpand of zekerheidsobject te gebruiken.

Artikel 32          Onderhoud van gehuurde Apparatuur

32.1 Het is Klant niet toegestaan de gehuurde Apparatuur zelf te onderhouden of door een derde te laten onderhouden.

32.2 Yello IT is gerechtigd om preventief en/of correctief onderhoud aan de Apparatuur uit te voeren. Klant zal Yello IT in de gelegenheid stellen tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Voor zover mogelijk, zullen voorafgaand aan het onderhoud in overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaatsvindt bespreken.

32.3 Tijdens het onderhoud heeft Klant geen recht op vervangende Apparatuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

32.4 Klant zal gebreken in de gehuurde Apparatuur die ontstaan tijdens de duur van de (ver)huur onverwijld Schriftelijk aan Yello IT melden. Yello IT zal zich ervoor inspannen om door middel van correctief onderhoud de gebreken in de Apparatuur binnen een redelijke termijn na de melding te herstellen. Indien de gebreken naar het oordeel van Yello IT het gevolg zijn van het handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, dan zullen door Yello IT kosten bij Klant in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven of de gebruikelijke tarieven van haar leveranciers.

32.5 Yello IT is gerechtigd er voor te kiezen het herstel van gebreken in de Apparatuur niet uit te voeren, maar om de Apparatuur te vervangen door soortgelijke Apparatuur.

Artikel 33          Procedure bij einde huurperiode

33.1 Klant zal de Apparatuur aan het einde van de huurperiode in de oorspronkelijke staat aan Yello IT teruggeven. Indien Klant daarvoor kosten moet maken, dan komen deze voor de rekening van Klant.

33.2 Klant zal vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de huurperiode haar medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de Apparatuur. Indien Klant deze medewerking niet verleent, dan mag Yello IT de eindinspectie zelfstandig uitvoeren.

33.3 Yello IT is gerechtigd om de gebreken die zijn ontdekt tijdens de eindinspectie en die redelijkerwijs voor rekening en risico van Klant komen op kosten van Klant te (doen) herstellen.

Module 5. Personeel

De in deze Module 5 ‘Personeel’ opgenomen bepalingen zijn, naast de in Module 1 ‘Algemeen’ van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Modules), van toepassing indien Personeel van Yello IT op locatie van Klant werkzaamheden moet verrichten.

Artikel 34          Personeel

34.1 Indien dit in de Overeenkomst is overeengekomen, dan zal Yello IT Personeel ter beschikking stellen aan Klant om bij Klant werkzaamheden te verrichten, op de wijze die in de Overeenkomst is overeengekomen.

34.2 Yello IT zal zich ervoor inspannen dat Personeel dat bij de Klant werkzaamheden moet verrichten over de juiste competenties beschikt om die werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren.

34.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Klant niet gerechtigd een keuze te maken voor bepaald ter beschikking te stellen Personeel.

34.4 Yello IT is te allen tijde en in ieder stadium gerechtigd het (toegezegde) Personeel te vervangen door ander Personeel met soortgelijke competenties.

34.5 Indien Klant wenst te kunnen beschikken over een vast team van Personeel, dan spant Yello IT zich ervoor in dat te realiseren. Yello IT biedt daartoe echter geen garanties.

Artikel 35          Toegang en medewerking

35.1 Klant zal het Personeel van Yello IT toegang geven tot de locatie(s) waar het Personeel de werkzaamheden moet verrichten en tot de locaties waar het Personeel redelijkerwijs toegang toe moet hebben om de werkzaamheden zorgvuldig uit te kunnen voeren.

35.2 Klant zal het Personeel een werkomgeving bieden waar het Personeel veilig is en haar werkzaamheden zorgvuldig uit kan voeren.

35.3 Klant zal het Personeel van Yello IT alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 36          Overname Personeel

36.1 Het is Klant niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaar daarna Personeel van Yello IT in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, tenzij Yello IT hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

36.2 In het geval Klant in strijd handelt met het bepaalde in het voorgaande lid, dan is Klant per overtreding een direct opeisbare boete van € 10.000,- aan Yello IT verschuldigd, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag of ieder dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Yello IT op (aanvullende) schadevergoeding.

Module 6. Licenties

De in deze Module 6 ‘Licenties’ opgenomen bepalingen zijn, naast de in Module 1 ‘Algemeen’ van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Modules), van toepassing indien Yello IT in het kader van de Dienst software aan Klant ter beschikking stelt op basis van een licentie.

Artikel 37          Licentie en beperkingen

37.1 Yello IT zal Klant de software binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst ter beschikking stellen voor de duur van de Overeenkomst op basis van een licentie zoals in de Overeenkomst overeengekomen.

37.2 De door Yello IT aan Klant verstrekte licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

37.3 De verplichting van Yello IT tot terbeschikkingstelling van de software en de aan Klant verstrekte licentie strekken uitsluitend tot de objectcode van de software en uitdrukkelijk niet tot de broncode van de software.

37.4 De broncode van de software en de bijbehorende technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld.

37.2 Klant zal de overeengekomen beperkingen op de licentie, waaronder die in de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden, steeds naleven.

Artikel 38          Garanties

38.1 Yello IT garandeert niet dat de software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Klant.

38.2 Klant aanvaardt dat de software alleen de functionaliteit en eigenschappen bevat zoals Klant die aantreft in de software op het moment van aflevering (“as is”), derhalve met alle (on)zichtbare fouten en gebreken.

Artikel 39          Aflevering en installatie

39.1 Yello IT zal – naar haar keuze – de software op een gegevensdrager, dan wel online aan Klant ter beschikking stellen.

39.2 Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat ook gebruikersdocumentatie aan Klant ter beschikking wordt gesteld, dan zal Yello IT deze – naar haar keuze – in papieren of digitale vorm verstrekken in een door Yello IT te bepalen taal.

39.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Klant verantwoordelijk voor het installeren, inrichten en instellen van de software.

Artikel 40         Software van derden

40.1 Als en voor zover Yello IT software van een derde aan Klant ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft de software van die derde de licentievoorwaarden van die derde tussen Yello IT en Klant van toepassing zijn en in de plaats treden van daarmee strijdige voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.

40.2 Indien sprake is van software van derden, zoals bedoeld in het vooraande lid, dan, zal Yello IT dit aan Klant mededelen en zal Yello IT deze licentievoorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Klant verstrekken.

4.3 Als de licentievoorwaarden van derden – om welke reden dan ook – niet van toepassing zijn of blijken, dan gelden de licentievoorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 41           Einde Overeenkomst

41.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Klant alle in haar bezit zijnde exemplaren van de software en de licenties daarop bij beëindiging van de Overeenkomst onverwijld aan Yello IT teruggeven. Indien Klant daarvoor kosten moet maken, dan komen deze voor de rekening van Klant.

Module 7. Verwerkersovereenkomst

Indien Yello IT bij de uitvoering van de Dienst Persoonsgegevens verwerkt, dan zijn naast de in Module 1 ‘Algemeen’ van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Modules) de onderstaande voorwaarden uit de Verwerkersovereenkomst van toepassing.

 Artikel 42          Definities

42.1 De begrippen die in deze Verwerkersovereenkomst met een hoofdletter worden geschreven, zowel in enkelvoud als in meervoud, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in Artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden of de betekenis die de AVG daaraan toekent.

 Artikel 43          Doeleinden van Verwerking

43.1 Yello IT verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst onder het gezag van Klant Persoonsgegevens te verwerken.

43.2 Verwerking door Yello IT zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de dienstverlening van Yello IT zoals bedoeld in de Overeenkomst plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald, e.e.a. behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

43.3 Klant zal Yello IT op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden. Yello IT zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Klant is vastgesteld.

43.4 Indien Klant een nieuwe opdracht verstrekt aan Yello IT en Yello IT in het kader van deze opdracht Persoonsgegevens verwerkt van (betrokkenen van) Klant, dan is deze Verwerkersovereenkomst hierop ook van toepassing.

Artikel 44         Verplichtingen Yello IT

44.1 Ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, zal Yello IT zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

44.2 Yello IT zal Klant, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar getroffen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

44.3 De verplichtingen van Yello IT die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Yello IT, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Personeel.

44.4 Yello IT zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Klant ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s). Yello IT kan bij Klant daarvoor haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

44.5 Yello IT zal een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten bijhouden, die zij voor Klant verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal Yello IT Klant hierin inzage verschaffen.

Artikel 45          Doorgifte van Persoonsgegevens

45.1 Yello IT mag de Persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Yello IT de Persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.

45.2 Yello IT zal Klant melden om welk land of welke landen het gaat. Yello IT staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau.

45.3 In het bijzonder zal Yello IT bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectorale rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

Artikel 46          Verdeling van verantwoordelijkheid

46.1 Yello IT is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Klant. Voor de overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de Persoonsgegevens door Klant, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Yello IT zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Yello IT uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

46.2 Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de Verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en uitdrukkelijk dat deze voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, zoals de AVG. Klant zal tevens zorgdragen voor de naleving van deze wet- en regelgeving in lijn met deze Verwerkersovereenkomst. Klant vrijwaart Yello IT voor alle vorderingen, boetes en andere aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens, en de daaruit voortvloeiende schade in relatie tot een schending van deze garantie.

Artikel 47          Inschakelen van derden of onderaannemers

47.1 Yello IT is gerechtigd in het kader van een Verwerking op grond van deze Verwerkersovereenkomst gebruik te maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Klant. Klant mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.

47.2 Yello IT zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als die op Yello IT rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst.

47.3 Klant geeft Yello IT hierbij toestemming voor het inschakelen van onderaannemers.

Artikel 48          Beveiliging

48.1 Yello IT zal zich ervoor inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen die op grond van de AVG en in het bijzonder op grond van artikel 32 AVG van haar worden geëist.

48.2 Yello IT heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

a. een beveiligd intern netwerk;

b. fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;

c. organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

d. logische toegangscontrole, gebruik makend van persoonsgebonden toegangspasjes en sterke wachtwoorden;

e. steekproefsgewijze controle op naleving beleid;

f. doelgebonden toegangsbeperkingen

g. encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens

h. beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie

i. controle op toegekende bevoegdheden

48.3 Yello IT staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Yello IT zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

48.4 Klant stelt enkel Persoonsgegevens aan Yello IT ter beschikking voor Verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 49          Meldplicht

49.1 Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van Persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

49.2 Om Klant in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Yello IT Klant binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

49.3 Yello IT hoeft Klant niet binnen de termijn genoemd in het voorgaande lid op de hoogte te stellen van een datalek indien duidelijk is dat het datalek geen risico is voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Yello IT zal Klant echter wel op de hoogte stellen van het datalek dat geen risico vormt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde Klant in staat te stellen alle datalekken conform artikel 33.5 van de AVG te documenteren.

49.4 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

a. de aard van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

b. de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

c. de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens;

d. de maatregelen die Yello IT heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

49.5 Yello IT zal conform artikel 33.5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal Yello IT Klant hierin inzage verschaffen.

49.6 Klant bepaalt, en is verantwoordelijk voor, de keuze of een bij Yello IT geconstateerd datalek wordt gemeld aan de toezichthouder en/of aan betreffende betrokkenen.

Artikel 50          Bewaartermijnen

50.1 Klant is verantwoordelijk voor het bepalen van de bewaartermijnen met betrekking tot de Persoonsgegevens en stelt Yello IT daarvan zo nodig op de hoogte.

50.2 Yello IT zal de Persoonsgegevens binnen dertig (30) dagen na het einde van de Verwerkersovereenkomst wissen of, naar keuze van Klant, aan haar overdragen, tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen van Yello IT, dan wel indien Klant verzoekt Persoonsgegevens langer te bewaren en Yello IT en Klant over de kosten en overige voorwaarden van dat langere bewaren overeenstemming bereiken, dit laatste onverminderd de verantwoordelijkheid van Klant de wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Een eventuele overdracht aan Klant geschiedt op kosten van Klant tegen de op dat moment geldende en redelijke prijzen.

50.3 Yello IT zal voor zover nodig alle sub-verwerkers die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de Verwerkersovereenkomst en zal hen instrueren te handelen zoals in het voorgaande lid is bepaald.

50.4 Klant draagt zelf zorg voor een back up van de Persoonsgegevens, tenzij partijen hierover uitdrukkelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.

Artikel 51           Afhandeling verzoeken van betrokkenen

51.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Yello IT, zal Yello IT het verzoek doorsturen aan Klant, en zal Klant het verzoek verder afhandelen. Yello IT mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 52          Geheimhouding en vertrouwelijkheid

52.1 Op alle Persoonsgegevens die Yello IT van Klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Yello IT zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

52.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 53          Audit

53.1 Klant heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.

53.2 Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van Persoonsgegevens.

53.3 Yello IT zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en Personeel zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

53.4 De audit van Klant zal zich altijd beperken tot de systemen van Yello IT die voor de verwerkingen worden gebruikt. Klant zal de bij de audit gevonden informatie geheim houden en alleen gebruiken om de naleving door Yello IT van de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst te controleren en de informatie of delen daarvan zo snel als kan wissen. Klant staat ervoor in dat eventuele ingeschakelde derden deze verplichtingen ook op zich nemen.

53.5 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

53.6 De kosten van de audit komen voor rekening van Klant, tenzij uit de bevindingen van de audit blijkt dat Yello IT de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst niet is nagekomen en deze niet-nakoming niet triviaal is. In dat geval komen de kosten voor rekening van Yello IT.

Artikel 54          Aansprakelijkheid

54.1 Klant draagt, onder meer, de verantwoordelijkheid en is uit dien hoofde volledig aansprakelijk voor (het gestelde doel van) de Verwerkingen, het gebruik en de inhoud van de persoonsgegevens, de verstrekking aan Yello IT en aan derden, de duur van de opslag van de persoonsgegevens, de wijze van verwerking en de daartoe gehanteerde middelen.

54.2 Voor de aansprakelijkheid van Partijen onder de Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar Artikel 10 (Aansprakelijkheid).

Artikel 55          Duur en beëindiging

55.1 Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

55.2 Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Yello IT – naar keuze van Klant – alle Persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Klant, en/of deze originele Persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

55.3 Partijen zullen de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst aanpassen aan gewijzigde of aangevulde regelgeving, aanvullende instructies van de relevante autoriteiten en voortschrijdend inzicht in de toepassing van de AVG (bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, jurisprudentie of rapporten), de introductie van standaardbepalingen en/of andere gebeurtenissen of inzichten die een dergelijke aanpassing nodig maken.

55.4 Indien Partijen in enige andere met elkaar gesloten overeenkomst, waaronder de Opdracht, reeds bepalingen hebben opgenomen inzake de Verwerking van Persoonsgegevens en daarmee samenhangende bepalingen, zullen in het geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van die overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst, de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst gelden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.